ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE PRIN DESCOPERIRE

 1. 1. Semnificaţii şi tipologii

În predarea diverselor discipline şcolare există o puternică tendinţă de a se apela la experienţele de descoperire a noilor cunoştinţe, pe care elevii urmează să le incorporeze în structura lor cognitivă. Conţinutul ce se doreşte a fi însuşit nu este prezentat de profesor într-o formă finală, elaborată, ci trebuie descoperit de către elevi, printr-o angajare intelectuală efectivă. Aplicarea strategiei de predare şi invăţare prin descoperire este posibilă doar dacă un  conţinut ideatic este  accesibil investigaţiei independente, adică, după cum afirmă I.K. Babanski (1979), se află în zona proximei dezvoltări a capacităţilor cognitive ale elevilor. Aceasta inseamnă că el nu reprezintă ceva cu totul nou, ci continuă logic sau pseudologic cunoştinţele învăţate anterior, pe baza cărora pot fi iniţiate o serie de demersuri independente de investigare, în scopul însuşirii de noi concepte, idei, moduri de argumentare etc.

Învăţarea prin descoperire trebuie abordată împreună cu problematizarea, consideră I.K. Babanski, deoarece are o factură euristică, punctul de plecare constând într-o interogaţie sau într-o problemă. Există o strânsă corelaţie intre descoperire şi problematizare, susţine şi Ioan Nicola, dar dacă în ceea ce  priveşte problematizarea accentul se pune pe crearea şi declanşarea unei situaţii de învăţare (situaţia-problemă), in cazul descoperirii accentul cade pe căutarea şi aflarea solu­ției.

Problematizarea şi descoperirea constituie două momente ale aceluiaşi demers euristic al învăţării: ceea ce urmeazl a fi descoperit presupune ca, în prealabil, să fi fost provocat, iar orice situatie-problemă ce apare urmează să se incheie cu descoperirea soluţiei. Putem spune acum că metoda descoperirii constă in reactualizarea experienţei şi a capacităţilor individuale, în vederea concentrării şi aplicării lor asupra unei situaţii-problemă prin explorarea diverselor sale alternative şi găsirea soluţiei. În acest context, soluţia se traduce in cunoştinţe noi, procedee de acţiune şi rezolvare etc. Până când să ajungă aici, elevul desflşoară o intensă activitate independentă de prelucrare, observare, prin încercări şi erori, achizitiile la care va ajunge fiind, in acest caz, mai trainice şi la un nivel de operaţionalitate mai ridicat. Situaţia-problemă declanşează descoperirea. Este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă. Pe parcurs, descoperirea urmează să întreţină o atitudine activă din partea elevului prin explorarea alternativelor şi a obstacolelor ce apar” (Ioan Nicola, 19 80, p. 260). Prin organizarea predării în aşa fel încât elevii să se angajeze în activităţi de descoperire independentă sau dirijată se promovează un mod activ de învăţare, oferindu-le acestora posibilitatea să-şi dezvolte capacităţi şi priceperi de a dobândi noi cunoştinţe coroborând diverse surse de informare, de a le organiza, prelucra, interpreta.

Aflându-se in ipostaza de subiect activ al cunoaşterii, elevul desfăşoară o intensă activitate de descoperire a cunoştinţelor. În funcţie de relaJia ce se stabileşte intre profesor şi elev pe parcursul derulării demersului, putem identifica două fonne ale acestui gen de activitate:

 1. a) Învăţarea prin descoperire independentă. – intreaga responsabilitate a efectuării sarcinii revine elevului, in timp ce profesorul doar supraveghează şi controlează;
 2. b) Învăţarea prin descoperire dirijată – profesorul coordonează indeaproape efortul elevilor, oferind îndrumări, sugestii, puncte de sprijin, soluţii parţiale sau adresând întrebări.

În funcţie de relaţia ce se stabileşte între cunoştinţele dobândite anterior şi cele care urmează să fie descoperite şi insuşite de către elevi putem distinge următoarele tipuri de descoperire:

 1. a) Descoperirea inductivă – pe baza cunoştinţelor particulare sunt dobindite cunoştinţe cu un grad mai mare de generalitate; Exemple:

– Pornind de la situatii de viaţă concrete, elevii vor putea stabili ce diferență există intre legalitate şi dreptate;

– Prin analiza evolutiei indicatorilor economici specifici, intr-un anumit interval de timp, poate fi determinată semnificaţia legii dezvoltării ciclice a economiei.

 1. b) Descoperirea deductivă – pornind de Ia cunoştinţe cu un grad de generalitate mare se ajunge la cunoştinţe particulare sau cu un grad de generalitate mai mic; Exemple:

– Detenninarea cazurilor particulare ale legilor fizice;

– Identificarea utilizărilor substantelor compuse anorganice pe baza proprietăţilor fizice şi chimice ale acestora.

A le dezvolta elevilor capacitatea de a obţine cunoştinţe noi printr-o activitate de descoperire independentă înseamnă a valorifica mult mai bine valenţele formativ-informative ale disciplinei predate. Prin intermediul învăţării prin descoperire, elevii asimilează şi valorizează conţinuturi, îşi dezvoltă structurile operatorii, afective, motivaţionale, volitive şi atitudinale, îşi formează şi consolidează comportamente, prin raportare la valorile pe care şi le insuşesc. Valorificarea multiplelor sale valenţe formative este condiţionată de o pregătire adecvată a lecţiei, care solicită din partea profesorului multă atenţie şi abilitate metodică.

4.2. lnvăţarea conceptelor prin activităţi de descoperire

Un mare neajuns al predării expozitive este preluarea mecanică de către elevi a conţinuturilor teoretice comunicate de către profesor. Legarea activităţii didactice de o expresie verbală fixă nu-l pune pe elev, intr-o suficientă mAsură, in postura de a-şi apropia cunoştinţele prin cercetare şi descoperire, acţionând adesea ca o limitare a posibilităţilor de instruire şi fonnare. Noţiunile se pot însuşi in contextul propriei activităţi a elevului, care se manifestă, în acest fel, ca subiect activ în procesul de învăţare.

Cunoaşterea nu se poate dobândi şi transmite decât prin intennediul conceptelor, care sintetizeazA, condenseazA informaţia esenţială dintr-un anumit domeniu al ştiinţei. La nivelul simțului comun, omul recreează lumea pe baza datelor experienţei cotidiene. Deasupra acestora se ridică insi o arhitectură conceptuală, rod al gindirii capabile de abstractizare şi generalizare. Reprezentarea empirică este înlocuită cu conceptualizarea abstractă, care face posibilă o cunoaştere de nivel superior a existenţei, profundă şi exhaustivă. Realitatea diversă, mărginită şi adeseori confuză, ce face obiectul reprezentării empirice, este transpus in concepte, ca produse ale gândirii ce propune o structură intelectuală proprie pentru investigarea lumii. În faţa simţului comun se impune puterea de conceptualizare a gindirii. Ca unităţi de bază ale gindirii, conceptele integrează în conţinutul lor date despre insuşirile generale şi esenţiale ale obiectelor, fenomenelor sau proceselor. Orice ştiinţă se întemeiază pe astfel de sinteze integrative, care surprind şi exprimă structura inteligibilă a realului, facilitează înţelegerea şi comunicarea cu sens. Dar dacă miezul oricărei ştiinţe este constituit dintr-un sistem coerent de concepte, atunci învăţarea acelei ştiinţe trebuie să înceapă cu însuşirea corectă a acestora.

În perspectivă educaţională, învăţarea conceptelor este calea de acces către un anumit domeniu al cunoaşterii. Orice demers de invăţare a conţinutului unei discipline de studiu presupune cunoaşterea conceptelor sale specifice, care servesc drept bază pentru formele superioare de învăţare. Tocmai datorită faptului că acestea reprezintă „pietrele de temelie ale oricărei discipline”, in programele şcolare sarcinile didactice sunt specificate in termenii unor noţiuni ce urmează să fie însuşite de către elevi (Hans Aebli, 1973). Instruirea devine posibilă prin însuşirea noţiunilor, care permite îmbunătăţirea ulterioară a pregătirii, susţine şi Robert M. Gagne (1975). O dată ce noţiunile de bază sunt insuşite, elevul este pregătit să-şi sporească volumul cunoştinţelor, să aprofundeze şi să-şi îmbunătăţească performanţele intelectuale.[1]• Cunoaşterea ştiinţifică este exprimată într-un limbaj specific, de un alt tip decât limbajul comun. Unele dintre conceptele sale sunt imprumutate din limbajul comun, cotidian, altele sunt special elaborate. O bună parte din limbajul unei teorii ştiintifice nu este altceva decât o tehnicizare a limbajului natural, comun, ce pare să fie „matca din care răsar toate tipurile de limbaj” (Adrian Miroiu, 1981, p. 122). Utilizarea limbajului natural in diferite domenii ale cunoaşterii, însoţită de o precizare semantică accentuată a termenilor şi de o mai bună coordonare logică, explicită a propoziţiilor de bază, a condus la construirea limbajelor ştiinţelor naturii şi a limbajelor ştiinţelor sociale. În cadrul învăţării şcolare se realizează trecerea de Ia conceptele empirice, proprii limbajului comun, la cele ştiinţifice. Noţiunile empirice sau „spontane”, cum le numesc Jean Piaget şi L.S. Vîgotsk.i, dobândite prin experienţe cotidiene neorganizate se transformă în concepte. Înainte de a fi ştiinţifice, cunoştinţele au fost, prin forţa imprejurărilor, empirice, consideră L.S. V’Igotski, care ajunge la următoarea concluzie: .,însuşirea noţiunilor ştiinţifice se sprijină pe noţiunile elaborate in procesul experienţei proprii a copilului” (1972, p. 159). Ca urmare a învăţării are loc inlocuirea unui concept familiar, dar vag, cu unul nou, exact, inlocuirea celui folosit în viaţa curentă sau intr-un stadiu timpuriu al dezvoltării gândirii formale cu unul ştiinţific.

Înainte de a gândi conceptual-abstract, copilul este ancorat in concret. El posedă o serie de noţiuni ale limbajului comun, pe care poate să le aplice în diverse situaţii de viaţă. Acestea sunt rezultatul unei cunoaşteri dobândite prin contactul direct cu realităţile cotidiene, o cunoaştere pre-conceptuală, bazată mai mult pe intuiţie şi centrată îndeosebi pe o stare particulară. Utilizarea lor este lipsită de rigoarea caracteristică utilizării conceptelor ştiinţifice, deoarece in conţinutul lor sunt cuprinse trăsături concrete, particulare, accidentale, neesenţiale, ce se inscriu într-o logică precumpănitor inductivă şi analogică, ceea ce nu le conferă o semnificaţie foarte precisă. In schimb, noţiunile ştiinţifice reflectă însuşiri esenţiale ale realităţii, motiv pentru care semnificaţia lor este cu mult mai precisă. Copilul posedă, aşadar, o sumă de noţiuni pre-conceptuale, pre-ştiinţifice, pe care invăţarea şcolară le corectează in timp. În acest fel, rezultatele gândirii spontane ajung să primească o formulare raţională.

Orice concept se dedublează in comprehensiune şi extensiune. Comprehensiunea înglobează ansamblul calităţilor inteligibile ale realităţii reflectate, ca note esenţiale constitutive, ce se regăsesc la obiectele care, prin aceasta, formează o clasă. Ea este cea care constituie conceptul în virtutea triadei: esenţă-necesitate­-universalitate. Extensiunea arată ansamblul obiectelor care posedă acele note şi, deci, la care se aplică conceptul. Învăţarea noţiunilor, arată David P. Ausubel şi Floyd G. Robinson (1981), constă in identificarea şi insuşirea corectă a comprehensiunii (conţinutului) şi extensiunii (sferei) acestora, ceea ce pentru elevi este o întreprindere destul de dificilă. Aşa cum am arătat anterior, una dintre primele sarcini intelectuale majore ale elevului este însuşirea conceptelor, prin intermediul cărora accede la cunoaşterea de sine şi a lumii, conservă cunoaşterea şi o reproduce. Ausubel şi Robinson operează o distincţie netă între însuşirea şi formarea noţiunilor (conceptelor): însuşirea desemnează procesul prin care .,copii mai mari şi adulţii învaţă sensul unei noţiuni prin contactul cu definiţia ei verbală sau prin întâlnirea ei intr-un anumit context verbal”, in timp ce formarea desemnează procesul de descoperire de către copii a caracteristicilor generale şi esenţiale proprii unei clase de stimuli, pentru ca pornind de la acestea să ajungă la definiţia noţiunii şi la asocierea acesteia cu alte noţiuni. În planul instruirii şcolare, însuşirea unei noţiuni înseamnă preluarea acesteia aşa cum este transmisă verbal de către profesor sau aşa cum este întâlnită într-o sursă scrisă şi integrarea ei în propriul sistem cognitiv. Formarea noţiunilor este un proces in cadrul căruia elevul abstrage calităţile esenţiale ale unei clase de obiecte şi incorporează aceste atribute intr-o imagine complexă, care constituie sensul conferit noţiunii. Alţi psihologi consideră că o astfel de distincţie este artificială: ,,Cu unele mici diferenţieri semantice, arată Ioan Neacşu, termenii de învăţarea şi formarea conceptelor esenţializează descrierea aceluiaşi complex proces, după cum, uneori, pedagogic, prin formarea conceptelor se desemnează in mod deosebit procesul achiziţionării… ” (1990, p. 274). Dacă analizăm cu atenţie poziţia lui Ausubel şi Robinson constatăm că, de fapt, este vorba de distincţia intre învăţarea prin simplă receptare şi învăţarea prin descoperire. in cadrul activităţilor şcolare insuşirea lfonnarea conceptelor se realizează urmându-se mai multe strategii sau stiluri cognitive: prin ascultarea formulărilor verbale de către profesor, prin lectura independentă sau prin reconstrucţia lor, ca urmare a unei experienţe de cunoaştere proprie (descoperirea independentă).

Atunci când informaţia este transmisă verbal de către profesor in cadrul lecţiilor, însuşirea/formarea noţiunilor se bazează pe transferul de semnificaţii. Pro­fesorul se mulţumeşte să prezinte o generalizare şi să o definească printr-o formulare sintetică a atributelor (notelor) sale specifice. Dacă la copii mici, precizează Ausubel şi Robinson, însuşirea/formarea noţiunilor este legată de generalizarea inductivă, pornind de la experienţa lor concretă, la elevii de vârstă mare noţiunile pot fi însuşite prin asimilare, deoarece aceştia sunt capabili de sesizarea directă a relaţiilor dintre abstracţiuni, fără a mai avea nevoie de suporturi empirice concrete. in cadrul învăţării prin receptare, elevii vor opera direct la un nivel de inţelegere abstractă, calitativ superior nivelului intuitiv. Ajunşi în stadiul logic-abstract de dezvoltare, ei sunt capabili să-şi insuşească idei (concepte) care nu au nicio legătură imediată cu realitatea empirică şi să opereze cu ele in plan mintal. Acum este posibilă aşezarea invățării pe baze abstracte şi verbale. Noile noţiuni sunt integrate de către fiecare in propria structură cognitivă, în aşa fel încât sensul lor să fie aso­ciat, corelat sensurilor anterior stabilite. În incercarea de a le reţine, afirmă Ausubel şi Robinson, elevii pot proceda în două moduri:

 1. a) dacă încearcă să reţină noţiunea legând-o de ceea ce ştiu dinainte şi ii dau, in acest fel, un sens, atunci are loc o învăţare conştientă;
 2. b) dacă se mulţumesc să o memoreze, fără să o lege de cunoaşterea anterioară, atunci se realizează o învăţare mecanică.

Elevii se pot strădui, arată cei doi autori, să-şi insuşească sensuri precise şi neechivoce sau se pot mulţumi cu preluarea pasivă a unor noţiuni, care rămân vagi şi difuze. Ei pot căuta să traducă noua noţiune intr-o terminologie consecventă propriului vocabular şi bagaj ideatic sau să se rezume la încorporarea ei aşa cum le-a fost prezentată. Desigur, este de preferat ca atunci când prezintă noile concept profesorul să procedeze de la cunoscut la necunoscut, valorificând cunoştinţele şi experiențele elevilor, ca sprijin pentru înţelegere şi interpretare.

Intr-o secvenţă de instruire centrată pe învăţarea unui concept, profesorul il prezintă, îl defineşte şi dacă se poate indică situaţii concrete in care se aplica, urmând ca mai apoi să creeze şi condiţii pentru realizarea transferului. In această activitate, el va căuta să-i atragă şi pe elevi să participe activ. Aceştia nu trebuie să se rezume la o simplă receptare, dimpotrivă, în însuşirea/formarea conceptului ei pot porni de la exemple, date şi fapte concrete, pentru a ajunge prin operaţii de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare ia definiţia conceptului, care devine astfel un construct mintal propriu, iar învăţarea un proces cu adevărat fonnativ.

În cadrul procesului de instruire, elevii ajung la cunoaşterea conceptelor fie pe cale deductivă, fie pe cale inductivă. Atunci când pentru învăţarea unui concept se recurge la calea deductivă notele definitorii ale unei clase de obiecte nu mai sunt descoperite pomindu-se de la cazuri particulare, ci sunt prezentate sub formă de definiţii. Pornind de la definiţii sunt înţelese cazurile particulare la care se referă, printr-un transfer de semnificaţii de la general spre particular. Într-o lecţie de filosofie, de exemplu, poate fi definit adevărul în felul următor: Veritas est adaequatio rei et intellectus. Referitor la susţinerile noastre, considerăm că un enunţ este adevărat dacă el corespunde realităţii. Afirmăm, in acest fel, teza următoare: adevărul este concordanţa gândului cu realitatea; el constă in corespondenţa dintre un enunţ şi starea de fapt a lucrurilor. Pornind de la definiţie, un enunţ particular (El, E2 . .. En) va putea fi apreciat ca adevărat in funcţie de amintita concordanţă. Calea inductivă presupune identificarea şi desprinderea caracteristicilor comune unor obiecte, fenomene, procese, fapte, acţiuni, care mai apoi sunt generalizate asupra intregii clase căreia îi aparțin. Să luăm ca exemplu conceptul filosofic de ..dreptate”, în însuşirea/formarea căruia se poate pomi de la identificarea situaţiilor parti­culare in care se aplică: pentru a desemna respectarea legilor, pentru a desemna respectarea drepturilor legale ale unei persoane, pentru a aprecia modul în care se distribuie bunurile în societate sau pentru a aprecia dacă fiecare individ a fost tratat aşa cum se cuvine. Se constată, astfel, că acest concept de „dreptate” se aplică unei largi clase de situaţii, in care avem de-a face cu un comportament sau o organizare socială, cu reguli şi proceduri. Putem considera, prin unnare, că dreptatea se referă la aspectele existenţei umane, reglementând schimburile, raporturile şi funcţiile, introducând un sistem de drepturi şi îndatoriri reciproce.

Opinia că noţiunile (conceptele) se pot însuşi adecvat prin simpla lor preluare a fost supusă unor numeroase critici, care au subliniat faptul că înţelegerea, condiţie fundamentală a cunoaşterii, nu se realizează mulţumitor pe această cale. Gândirea este mai degrabă o activitate constructivă, decât o simplă asociere de sensuri intelectuale. Aşa cum am arătat intr-un capitol anterior, teoriile psihologice moderne (0. Selz, J. Piaget, J.P. Galperin, J. Bruner ş. a) au susţinut faptul că formarea noţiunilor (conceptelor) are loc pe baza interiorizării unor acţiuni externe, adică pe baza trecerii de la acţiuni externe de receptare la acţiuni interne, ce se des­făşoară in plan mintal cu ajutorul limbajului. Potrivit lui Jean Piaget, gândirea este un joc de operaţii, nicidecun o simplă asimilare şi asociere de idei. La nivel superior, gândirea reprezintă un sistem de operaţii logice, operaţii de prelucrare, interpretare, transfonnare, relaţionare şi valorificare a informaţiilor la nivel abstract, in scopul obţinerii unor cunoştinţe noi sau rezolvării de probleme. Elementele sale fundamentale sunt schemele de activitate mintală. De aceea, cunoaşterea nu se reduce la intuiţii, la dobândirea unor copii figurative ale realităţii, ci constă în operaţii care fixează realul in gândire. Căutând să expliciteze modul in care se realizează noile achiziţii, teoriile moderne ale învăţării pun accentul pe formarea unor conexiuni, structuri şi operaţii, respectiv pe modul de funcţionare a acestora. Invăţarea nu mai este privită doar ca o tezaurizare de date, ci mai ales ca proces formativ de redescoperire a cunoştinţelor.

Gindirea este un proces activ de reconstituire mintală a aspectelor sub care se prezintă realitatea. Ea nu se reduce însă doar la prelucrarea unor imagini perceptive, după cum nu poate fi privită nici numai in sens metafizic, ca o entitate ce operează cu semnificaţii pure, independent de semnalele exterioare. Activitatea de cunoaş­tere se realizează inclusiv cu ajutorul acestor semnale, pentru că gindirea posedă şi o denotaţie concretă, care reprezintă de multe ori punctul său de plecare şi de care nu se poate detaşa complet fără a-şi pierde semnificaţia şi raţiunea de a fi.

Noţiunile (conceptele) se formează prin structurări şi restructurări succesive, care recurg la operaţiile de generalizare şi abstractizare. Miron Ionescu explică acest proces astfel: „Este greşită concepţia conform căreia noţiunile se formează printr-o simplă insumare a percepţiilor şi reprezentărilor. Trecerea de la acestea la noţiuni presupune un proces de abstractizare şi generalizare, cu ajutorul căruia sunt des­prinse notele esenţiale şi caracteristice obiectelor, fenomenelor, proceselor. Forma­rea noţiunilor nu este doar rezultatul seleCţiei insuşirilor cuprinse in percepţii şi reprezentări, ci presupune prelucrarea materialului adunat şi transfonnarea lui in noţiuni graţie activităţilor de abstractizare şi generalizare care au loc la nivelul gindirii ” (2000, p. 1 07). Aşadar, pe baza extragerii notelor comune unei clase de obiecte sau de fapte se ajunge, prin generalizare, la un construct mintal de natură abstractă. Realul este reflectat la nivelul gândirii raţionale intr-o fonni mediatA, transfonnat în concept. În loc de individualul concret avem generalul, ca şi obiect al gândirii. Prin definiţie, generalul înglobează ceea ce este comun, identic unei multiplicităţi. Gindirea se ridică de la individual la general, de la fenomen la esenţă, pe care o condensează in noţiuni, in concepte. Acestea reunesc diversitatea fenomenală intr-o unitate, printr-o constatare a identitl.ţii notelor esenţiale ale elementelor unei clase, abstragerea acestora şi generalizarea lor la intreaga clasă.

Printr-o receptivitate sintetică, gândirea pune multiplicitatea sub semnul unităţii. Sinteza este aceea care adună elementele disparate şi le reuneşte intr-un tot unitar. Conceptualizarea presupune, ca primă etapă, operaţia de generalizare, care este o operaţie predominant sintetică. Acesteia i se adaugă abstractizarea, operaţie prin intermediul căreia gândirea se plasează in orizontul esenţei. Abstractul semnifică ceea ce gândirea cuprinde conceptual ca fiind identic in datul sensibil, concret. Conceptualizarea, arată Mielu Zlate (1999), este capacitatea de abstractizare a însu­şirilor (atributelor) distinctive ale unei clase de obiecte, care, mai apoi, sunt incor­porate intr-o imagine sau intr-o „idee concept”. Prin izolarea, extragerea şi reţinerea notelor comune unei multiplicităţi, gândirea face saltul de la individualul concret la generalul ce se constituie în planul abstracţiei logice.

Gândirea conceptuală este abstractă, întrucât urmăreşte esenţialul şi genera­ lul detaşate de concretul lucrurilor. Numai generalizarea permite o înţelegere abstractă a realităţii, pentru că numai ea ii dezvăluie determinaţiile esenţiale. Generalizarea este, in acelaşi timp, o abstracţie, căci ceea ce este esenţial este ipso-facto general. Aceasta este modalitatea prin care subiectul se poate ridica la nivelul raţional al cunoaşterii. Gândirea se defineşte in propria ei natură doar atunci când se indepAr­ teazA de realitatea imediată, concretă, pe care o reduce la o fonnă abstractă, ce poate fi abordată in ea însăşi. Comprehensiunea abstracţiei este cea care constituie conceptul, in virtutea triadei esenţă – necesitate – universalitate.

Prin intermediul conceptelor gândirea surprinde esenţialul extras dintr-o pluralitate de individuale. in ordinea cunoaşterii sesizăm esenţialul prin intermediul universalului, care nu este sensibil, ci doar inteligibil şi, deci, nu poate fi decât gândit. În sine, conceptul este universalitate fată de particularitatea lucrurilor concrete, unitate fată de diversitate; el nu este universal decât datorită faptului că pune în faţa subiectului constituirea necesară a unei esenţe.

Datorită faptului că oferă posibilitatea unei cunoaşteri adecvate a realităţii, conceptele fundează discursul ştiintific şi in plan educaţional discursul didactic. De claritatea conceptelor însuşite !formate depinde justeţea judecăţilor şi raţionamentelor, depinde înţelegerea şi explicarea realităţii. Gândirea conceptuală permite apro­fundarea cunoaşterii, deoarece aceasta sporeşte nu numai prin acumulări de date concrete, ci, in primul rând, prin structuri integratoare abstracte. De aceea, formarea la elevi a conceptelor specifice domeniului de studiu joacă un rol deosebit in învăţare; în ultimă instanţă, intregul său sistem de cunoştinţe se construieşte pe baza conceptelor asimilate.

 

4.3. Lectura independentă ca activitate de învățare prin descoperire

Procesul de instruire nu se termină o dată cu părăsirea de către elevi a sălii de clasă. Nici lecţia ţinută de profesor şi nici manualul nu epuizează problematica disciplinei studiate, nu asigură o cunoaştere definitivă, care să nu mai necesite o aprofundare ulterioară prin lectură independentă. Menirea lecţiei şi a manualului este de a prezenta un conţinut minimal, de bază, care să-i ajute pe elevi să-şi orienteze şi si-şi organizeze pe mai departe studiul individual. Ele nu pot fi privite, aşadar, ca reprezentând singurele surse de informare. Pe lângă ceea ce dobândeşte pe această cale, elevul îşi poate completa pregătirea obţinând cunoştinţe şi din alte surse, prin documentare şi informare independentă. Gama posibilităţilor de care dispune pentru a-şi spori cunoaşterea, a aprofunda o problemă satisfăcându-şi interesele cognitive este mult mai diversificată. Mai mult, el are posibilitatea, in acest fel, să-şi dezvolte abilităţi şi priceperi intelectuale indispensabile pe tot parcursul vieţii.

Lectura independentă, care transfonnă elevul în subiect activ al infonnlrii, reprezintă un cadru concret de realizare a dezvoltirii. Putem considera, aşadar, că educarea competenţelor de infonnare este deosebit de importantă pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului. In perspectivă obiectivelor de natură fonna­tivă, este foarte important ca elevul si fie înzestrat cu abilităţi şi priceperi, care să-I permiti, mai târziu, infonnarea rapidă şi eficientă. lnviţându-l cum să obţină, selecteze, sistematizeze, prelucreze infonnaţia îl pregătim, de fapt, pentru viaţă. Prin dezvoltarea capacităţilor de autoinstruire se realizează un important scop educativ, care condiționează, mai apoi, posibilitatea angajării în ceea ce literatura de specialitate numeşte „educaţie permanentă”. Individul care ştie să înveţe, să se informeze şi să selecţioneze, susţine George Văideanu (1988), este mai valoros decât cel care a reuşit să asimileze în perioada învăţării şcolare o mare cantitate de cunoştinţe înscrise in programele şi manualele şcolare. Tocmai de aceea nu mai putem privi profesorul şi manualul ca pe unica sursă de informare. Explorarea unor surse complementare şi dobândirea de noi informaţii sunt necesare, dar pentru a realiza acest lucru elevul trebuie să fie în stare si se informeze şi singur. Ştiinţa de a selecţiona şi ordona informaţii şi de a prelucra creator mesajul lor este fundamentală pentru individul nevoit să facă faţă solicitărilor societăţii contemporane. Multă vreme inteligenţa s-a apreciat în funcţie de volumul cunoştinţelor dobândite, erudiţia reprezentând cel mai elocvent criteriu al desăvârşirii educaţiei. Astăzi, explozia informaţională solicită abilităţi de parcurgere intr-un timp scurt şi cu maximum de randament al publicaţiilor de referinţă. Pentru a face faţă unor astfel de solicitări, individul trebuie să stăpânească metode şi tehnici de muncă intelectuală (informare, documentare), care îi vor servi la o mai bună adaptare la condiţiile vieţii sociale de astăzi şi de mâine. Rolul profesorului este de a-l învăţa pe elev să se instruiască prin consultarea surselor de informare, selectarea şi integrarea infonnaţiilor dobindite in propriul sistem cognitiv. Acest lucru este util şi in perspectiva educaţiei permanente, deoarece, aşa cum arată Robert Dottrens, pentru adult studiul individual este ,,mijlocul principal de a-şi completa cultura fără ajutorul altuia. A învăţa pe copii să citească, înseamnă a le deschide calea dezvoltării intelectuale” (1970, p. 41). Studiul individual independent este o activitate de investigare şi descoperire cu multiple valenţe fonnativ-informative. Elevul îşi instruieşte in mod independent cunoştinţele, modelându-şi activitatea cognitivă după procesualitatea cunoaşterii ştiinţifice. Ca urmare a activităţilor explorative şi de cercetare desfăşurate, el pătrunde în profunzime domeniul de studiu descoperind noi cunoştinţe. Euristica informării cuprinde tot lanţul de întrebări, căutări, interferenţe şi răspunsuri, pe care o presupune această tehnică a activităţii intelectuale.

Aplicarea cu succes a strategiei de predare şi învăţare prin descoperire pre­supune şi lectura critică a unor texte oferite de diverse surse de informare (manual, crestomații, bibliografii suplimentare), analiza şi comentariul. În cadrul acestor activităţi de învăţare, elevii urmează să facă uz de gindirea critic-reflexivA, să dis­ tingă intre enunţurile de fapt şi cele de valoare, să se raporteze critic la argumente, si utilizeze corect şi flexibil conceptele şi informaţia factuală, să-şi formeze şi să-şi exprime părerile personale. Pe lângă ceea ce dobândeşte pe această cale, elevul îşi poate completa pregătirea obţinând cunoştinţe şi din alte surse, prin documentare şi informare independentă. Gama posibilităţilor de care dispune pentru a-şi spori cunoş­tinţele, a aprofunda o problemă sau a-şi satisface interesele cognitive este mult mai diversificată. Mai mult, el are posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile şi priceperile intelectuale indispensabile pe tot parcursul vieţii. De aceea, sarcina profesorului este de a le arăta elevilor importanţa informării independente din mai multe surse, oferindu-le, totodată, indicaţii utile pentru realizarea unui asemenea demers.

Studiul individual prin lectură accentuează autonomia în învăţare, o învăţare prin descoperire, preluare activă şi înțelegere. Elevii au posibilitatea să descopere pe această cale: cunoştinţe noi, sensuri şi semnificaţii, relaţii şi raporturi, forme de exprimare a unor idei sau sentimente, atitudini şi conduite, reguli şi moduri de acţiune. Lectura lucrărilor de specialitate este o activitate complexă, care solicită elevilor abilităţi de receptare corectă, de sistematizare a informaţiei sau de organizare raţionali în timp şi spaţiu a studiului. Este o mare deosebire intre lectura unei lucrări ştiinţifice sau filosofice şi simpla lectură recreativă a unui roman. Lectura textelor ştiinţifice, literare sau filosofice presupune tehnici de selectare, consem­nare şi însuşire diferenţială a informaţiilor, căci după cum precizează Leon Ţopa: „A citi nu este o simplă acţiune mecanică de parcurgere a unor texte şi eventual de notare a unor idei, ci presupune o anumită pregătire, o tehnică şi un comportament adecvat. Unii autori vorbesc chiar de comportamentul informaţional al omului modern, acea sumă de deprinderi şi cunoştinţe care să-l facă apt, în condiţiile formidabilei explozii informaţionale, de a selecta şi recepta in mod optim informaţiile provenite din cele mai diferite surse” (1979, p. 129). Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie să cunoască dificultăţile întâmpinate de elevi in studiul lor individual şi, în con­secinţă, să le ofere indrumările metodice de care au nevoie. Aceste îndrumări, menite să le faciliteze activitatea vizează următoarele aspecte:

 1. a) Informarea bibliografică, identificarea şi selectarea surselor, mai ales atunci când lămurirea unei probieme nu poate fi realizată prin citirea unei singure lucrări sau când este necesar apelul la dicţionare, crestomaţii, monografii, enciclopedii, reviste etc.;
 2. b) Ritmul lecturii, care depinde de gradul de dificultate al textului, familiarizarea elevilor cu domeniul respectiv sau de faptul că aceştia sunt la prima lectură sau la receptarea ei;
 3. c) Ordinea lecturii, stabilită in funcţie de mai multe criterii:
 • ordinea cronologică – pentru a-şi face o idee despre modul cum s-a dezvoltat o problematică;
 • ordinea stabilită in funcţie de scopul urmărit;
 • ordinea de probleme (de la cele generale la cele speciale sau invers);
 • ordinea bazată pe importanţa lucrărilor citite in clasificarea unei problematici;
 • ordinea care epuizează mai întâi lucrările autorilor clasici şi apoi trece la comentarii;

d) Extragerea cunoştinţelor esenţiale sau a acelora de care elevii au nevoie pentru redactarea unor lucrări. O lectură sistematică presupune abordarea unitară a textului, deoarece numai in acest fel poate fi inţeleasă adecvat problema sau sistemul de probleme dezbătute,  se pot deosebi aspectele principale de cele secundare, se poate identifica ce susţine ideea pusă în discuţie.  Nu se neglijează nici trimiterile bibliografice, care de multe ori condiţionează înţelegerea textului.

e) Consemnarea rezultatelor documentării: întocmirea conspectelor, fişelor de lectură, planurilor tematice, recenziilor, referatelor, care uşurează repetarea celor citite.

Puşi în situaţia de a citi într-un timp limitat cărţile pe care profesorul le indică, elevii pot întâmpina serioase dificultăţi, datorate îndeosebi: complexităţii materialului, stilului autorului, aşezării în pagini, cuvintelor sau expresiilor necunoscute etc. Dacă nu reuşesc să depăşească aceste obstacole, elevii riscă să realizeze o lec­tură superficială. Pentru a se evita o astfel de situaţie este necesară o strategie a lecturii, care ar putea fi construită pe următoarele elemente structurale:

 1. a) determinarea priorităţilor de lectură selectându-se ceea ce este esenţial şi indispensabil pentru atingerea scopului instructiv-educativ;
 2. b) scanarea lucrării ce urmează a fi citită, ceea ce oferă o privire de ansamblu asupra continutului, astfel încât să fie posibile aprecierea valorii lui, determinarea secţiunilor importante, aproximarea volumului de efort ce trebuie depus;
 3. c) recitirea pasajelor dificile sau a celor considerate a avea o importanţă deosebită pentru înţelegerea subiectului tratat;
 4. d) redarea conţinutului citit in propriile cuvinte şi clarificarea aspectelor neînţelese;
 5. e) după citirea integrală şi comprehensivă a textului se procedează la: reevaluarea ideilor iniţiale în lumina noilor informaţii dobindite;
 6. f) reconstituirea cunoştinţelor generale pe baza a ceea ce s-a citit;
 7. g) integrarea noilor cunoştinţe dobândite in propria structură cognitivă.

Elevul se poate simţi copleşit de volumul mare al lucrărilor pe care urmează să le citească. Dar nu toate cărţile trebuie citite integral. Pentru a le parcurge intr-un timp optim, el poate recurge la o tehnică rapidă de lectură: „survolarea” şi  diagonalizarea. Nevoit să obţină noi cunoştinţe intr-un timp scurt elevul este obligat să trieze, şi, în acest scop, să diagonalizeze. Este greşit să credem că trebuie relinut totul dintr-o lucrare de specialitate: ,.A fi inteligent, a proceda la o pregătire amonioasă şi eficace, nu înseamnă a te lăsa dominat de imensitatea cunoştinţelor şi a cimpurilor culturale. A te forma inseamnă, foarte pe scurt, a şti să elimini, a nu absorbi şi a nu «digera>> decât ceea ce este important şi decisiv”, scrie Jaquelin Russ (1999, p. 91). Această tehnică presupune „răsfoirea” prealabilă a lucrării, citirea prefeței – unde autorul işi precizează intenlia şi prezintă, intr-o formă conden­sată, ideile principale – şi citirea tablei de materii, pentru a cunoaşte structura tematică. În acest fel, poate fi selectat ceea ce este esenţial şi relevant şi se poate merge direct la aspectele fundamentale. A citi in diagonală, precizează Jacquelin Russ, inseamnă a citi  rapid,  sesizind aspectele interesante, esenţiale şi trecând peste cele secundare. O astfel de abordare nu înseamnă superficialitate, cum s-ar putea crede, ci o surprindere rapidă şi eficace a aportului esenţial al lucrării. Desigur, ulterior se poate reveni pentru aprofundare. Trebuie procedat însă cu maximă atenţie, pentru a se evita deformările de sens, neînţelegerile şi confuziile.

O metodă de studiu potrivită oricui şi în orice condiţii este dificil de indicat. Ea depinde de conţinutul cărţii şi de experienţa cititorului. Deprinderea de a lucra cu cartea se perfecţionează treptat, prin experienţa concretă a fiecăruia. Anumite exigenţe metodologice trebuie însă respectate. Cu toate că fiecare îşi va forma, in cele din urmă, un stil de muncă intelectuală propriu, o lectură eficientă presupune:

 1. a) stabilirea precisă a scopului (ce anume urmărim să cunoaştem din paginile respective);
 2. b) identificarea poziţiei autorului în problema pe care o pune în discuţie;
 3. c) identificarea şi reţinerea conceptelor de bază, a ideilor principale şi a expresiilor bogate in conţinut;
 4. d) pătrunderea sensurilor exacte ale conceptelor, pentru a nu cădea pradă superficialităţii sau erorii;
 5. e) revenirea la unele pasaje pentru adâncirea înţelegerii;
 6. t) aprecierea soluţiilor oferite de autor problemei dezbătute şi confruntarea lor cu cele ale altor autori sau cu ideile şi atitudinile proprii;
 7. g) alcătuirea planului de idei, întocmirea conspectelor, a fişelor de lectură etc.

Conectarea la universul de idei al cărţii nu presupune doar perceperea şi înţe­legerea pe moment a informaţiilor, ci şi consemnarea lor pentru o ulterioară regă­sire şi utilizare. Întocmirea fişelor de lectură, rezumatelor, planurilor tematice este necesară pentru a-i deprinde pe elevi cu tehnicile de selectare şi abstragere a ideilor principale, de ordonare a acestora în aşa fel încât ulterior să poată sa fie rapid reactualizate.

Dobândirea cunoştinţelor prin lecturi este un proces activ, care pretinde din partea cititorului o permanenti frământare, descifrarea semnelor şi semnificaţiilor, atitudine critică şi reelaborare, pentru a se putea ajunge la o înţelegere superioară a conţinuturilor studiate. El se transformă astfel din simplu „culegător” de adevăruri in creator de idei noi. Este necesară, totodată, evitarea pasivităţii, a atitudinii comode şi a superficialităţii. Concepută ca un exerciţiu spiritual şi raţional, lectura nu se confundă cu o însuşire mecanică de cunoştinţe. Scopul său rezidă în a exersa gândirea şi a o forma în contact direct cu marile texte. Adevărata lecturi rezidA in a învăţa si gândeşti. Citirea unui text nu desemnează numai o operaţie prin care te informezi asupra materiei sau conţinutului unei teorii sau unei doctrine, ci într-o mult mai mare măsură un ansamblu de acte prin care te familiarizezi cu texte şi prin care, în consecinţă, aprofundezi exerciţiul reflecţiei.

Realizarea unei lecturi de calitate nu este un lucru uşor, deoarece presupune si comparăm, să judecăm, si selecţionăm reţinând esenţialul şi inlăturind ceea ce are o mai mică importanţă. Despre complexitatea unui astfel de demers Leon Ţopa scrie: „Prin lectură omul încearcă si capteze şi să descifreze un mesaj care, ca in orice sistem de comunicare, inseamnă determinarea unui sens, a unei semnificaţii. Această receptare nu se reduce numai la perceperea exactă a unui text; ea declanşează multiple procese psihice. În primul rând, un proces de actualizare a vechilor cunoştinţe, dar şi de noi asocieri, datorate ideilor cuprinse intr-un text. În al doilea rând, lectura determină judecăţi şi raţionamente care consolidează sau duc la descoperirea de noi adevăruri. În al treilea rând, descifrarea semnificaţiei unui text înseamnă tot atitea răspunsuri afective care se traduc prin sentimentul de mulţumire sau o stare de desfltare, ori nemulţumire, insatisfactie, plictiseală” (1979, p. 130). Aceste procese pot fi rezumate astfel: descifrarea – înţelegerea ­ gindirea judecată şi apreciere critică – satisfacţie. Scopul lecturii nu este inregistrarea pasivă, mecanică a unor cunoştinţe. Desigur, exersarea memoriei este necesară, dar mult mai importantă este exersarea unor capacităţi: reflecţia, comparaţia, judecata, integrarea, transferul. A şti să citeşti, apreciază Robert Dottrens (1970), înseamnă a inţelege ceea ce s-a citit, a fi in stare să apreciezi valoarea şi exactitatea conţinutului, a gândi şi a lua o poziţie faţă de text. Lectura nu este un scop în sine; în ultimă instanţă, ea trebuie să-i dezvolte elevului gândirea, să-l înarmeze cu cunoştinţe şi deprinderi intelectuale.

Lectura independentă nu trebuie privită ca un proces de preluare mecanică a unor idei, ci ca un proces activ, critic-reflexiv, care conduce la dezvoltarea inde­pendenţei in gândire şi nu la formarea unei structuri de gândire conformiste. Nu trebuie preluate in mod servil, fără rezervă, cele citite. Este necesar ca lectura să-I determine pe elev să manifeste o atitudine selectivă şi critică faţă de conţinuturi, să mediteze asupra lor, astfel se aj unge la o invitare superficială, la o memorare meca­nică. Nu se citeşte doar pentru a contrazice şi a combate, dar nici pentru a crede şi a lua drept bun tot ceea ce s-a susţinut. Atunci când citeşte, elevul va trebui să reflecteze, să mediteze asupra problemelor şi soluţiilor propuse, să judece obiectiv în limitele informaţiei sale, ideile, opiniile, atitudinile, opţiunile exprimate. Unele corespund informaţiei intelectuale şi concepţiei sale, altele ii pot fi indiferente sau il pot contraria. Demersul său cognitiv nu se limitează la simple înregistrări, ci caută să descifreze semnificaţii, si aprecieze valoarea ideilor şi argumentelor, si coreleze cunoştinţele dobindite cu propriul bagaj de cunoştinţe, să interpreteze intr-un spirit critic ceea ce citeşte. Numai procedând in acest fel, elevul va reuşi să-şi păstreze libertatea şi independenţa în gândire. O personalitate autonomă se distinge printr-o poziţie proprie faţa de problemele cu care se confruntă, reflectată in idei, opinii, impresii sau convingeri personale.

Lectura independentă îi aduce elevului cunoştinţe noi. Deosebit de impor­tant este impactul său formativ, deoarece îl învaţă pe elev să gândească, ii dezvoltă spiritul critic, puterea de exprimare, atitudinile şi sentimentele, modelându-i personalitatea şi completându-i pregătirea. Se dezvoltă spiritul de iniţiativă, abilităţile de documentare şi utilizare a diferitelor surse de informare, priceperi de organizare a muncii, calităţi absolut necesare în perspectiva educaţiei pennanente.

Privită ca o învăţare independentă, lectura individuală asigură însuşirea unor modalităţi şi procedee de documentare, investigaţie, cercetare, imbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. Eficienţa sa depinde de:

 • a) formarea capacităţii de a selecta cele mai importante date;
 • b) imbinarea studiului notiţelor luate la şcoală, in timpul lecţiilor, cu studiul nemijlocit al manualului şi surselor bibliografice;
 • c) completitudinea si temeinicia studiului;
 • d) consemnarile sistematice pe care elevul le face pe marginea textelor parcurse.

Lectura activă este o activitate deosebit de complexă, ce cuprinde şi intocmirea fişelor de lectură, conspectelor, rezumatelor, exprimarea unor observaţii, opinii şi argumente personale. Lectura independentă este urmată adeseori de elaborarea unor:

 1. a) Rezumate – sinteză dezvoltată a ideilor principale, esenţiale dintr·o lucrare, în ordinea tratării lor;
 2. b) Conspecte – o prezentare de ansamblu a conţinutului parcurs;
 3. c) Fişe de lectură – modalitate sintetică de consemnare a temei abordate, ideilor principale şi reflecţiilor personale, modalităţilor de argumentare etc.
 4. d) Referate – prezentarea ideilor esenţiale dintr·o lucrare sau mai multe lucrări apropiate tematic;
 5. e) Recenzii – aprecieri critice la adresa unei lucrări în care se surprind contribuţiile şi lacunele, se fac observaţii, aprecieri, completări.

Lectura independentă trebuie însoţită permanent de reflecţia personală, ca exerciţiu necesar pentru a inţelege conţinutul ideatic şi a lua o atitudine critică, a fonna opinii personale şi judecăţi de valoare. Ca modalitate de învăţare independentă, lectura individuali asigură, pe lângă îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor, însuşirea unor modalităţi de investigare şi documentare, consemnarea sintetică şi sistematici a ideilor şi argumentelor etc. Elevii vor învăţa tehnicile elementare de muncă intelectuală: consultarea sau intocmirea unor cataloage bibliografice, fişarea sau conspectarea lucrărilor din domeniu, intocmirea referatelor, care vor constitui o bază pentru deprinderea metodelor de studiu şi cercetare, necesare desflşurării activităţii intelectuale viitoare. Lectura individuală şi reflecţia personală reprezintă una din principalele activităţi de muncă independentă, prin care se realizează descifrarea unui text, preluarea şi înmagazinarea infonnaţiilor, evaluarea şi aprecierea lor. O tehnică fundamentali de muncă intelectuală, intreprinsă in scopul perfecţionării profesionale şi cultivării continue a personalitiţii (autoeducaţia). In măsura in care manualele şcolare vor presupune tot mai multe elemente de cercetare şi aplicare, recursul la lectura independentă a este din ce in ce mai frecvent, cu influenţe benefice asupra calităţii performanţelor şi eficienţei învăţării şi perfecţionării.

4.4. Analiza şi comentariul de text

Aplicarea cu succes a strategiei de predare şi invăţare prin descoperire presupune uneori, pentru multe dintre disciplinele studiate, analiza şi comentariul de text. Este vorba de textele cuprinse in manualele şcolare sau de cele oferite de diverse alte surse de informare (bibliografia indicată de profesor, surse electronice etc.). invățarea prin descoperire presupune o lectură activă şi nu o receptare pasivă şi mecanică, antrenind elevii in analize şi comentarii însoţite de intocmirea fişelor de lectură, conspectelor, rezumatelor. Valenţele formative ale analizei de text sunt multiple. Elevii vor învăţa să identifice puncte de vedere, presupoziţii şi implicaţii, să analizeze logic, să coreleze şi caracterizeze ideile cuprinse in text, să le regândească şi să le confrunte cu altele, formându-şi în cele din urmă un punct de vedere personal cu privire la o chestiune. În cadrul unor astfel de activităţi de învăţare, elevii urmează;

 1. a) să recurgă la gândirea critic-reflexivă;
 2. b) să distingă intre enunţurile de fapt şi enunţurile de valoare;
 3. c) să utilizeze corect şi flexibil conceptele şi informaţia factuală;
 4. d) să se raporteze critic la argumentele folosite în sprijinul unor susţineri;
 5. e) să-şi formeze şi să-şi exprime părerile personale.

Lectura de text trebuie însoţită permanent de reflecţia personală, ca exerciţiu necesar pentru a inţelege conţinutul ideatic şi a lua o atitudine critică, pentru a forma opinii personale şi judecăţi de valoare. Ca să fie autentică şi profundă, ea presupune un efort de înţelegere a sensului conceptelor şi ideilor, corelarea, confruntarea, regândirea şi evaluarea lor. Lectura metodică a unui text presupune următoarele exigenţe:

 1. a) nu se urmăreşte pasiv, mecanic derularea textului; în cuprinsul său, se fac asocieri sau disocieri, explicitări sub aspectul terminologiei, tezelor susţinute, consecinţelor;
 2. b) se observă precis şi nuanţat formele sau sistemele de forme (câmp semantic, enunţ, metafore, figuri de stil, modalităţi de exprimare);
 3. c) ideile sunt preluate fără deformări prin rupere din context sau interpretare abuzivă;
 4. d) ordinea notiţelor pe care le iau elevii să corespundă cu ordinea textului;
 5. e) nu se susţine că un autor are întotdeauna dreptate.

Observăm că o astfel de activitate este deosebit de complexă şi deloc uşor de realizat. Ca exerciţiu intelectual, analiza şi  comentariul de text necesită respectarea următoarelor cerinţe:

 1. a) se precizează tema tratată in text, problema, teza susţinută de autor (ideea directoare);
 2. b) textul este situat în contextul gândirii autorului sau in opera din care a fost extras;
 3. c) sunt desprinse ideile principale, in exprimarea cărora este evitată parafrazarea sau reproducerea mecanică, adică formulările care conduc la repetarea textului (autorul zice că … );
 4. d) se explică esenţialul şi se pun in relief expresiile încărcate de sens, urmărindu-se înţelegerea lor;
 5. e) se clarifică sensul conceptelor, presupoziţiile lor, funcţia lor euristică;
 6. f) se organizează un tablou al conceptelor sau termenilor cheie, purtători de sens;
 7. g) conceptele, ideile, pasajele relevante trebuie reformulate pentru a putea fi exprimate, astfel încât să se evite reproducerea mecanică, pasivă şi sterilă;
 8. h) se realizează o distincţie clară între probleme şi soluţii, între soluţii şi argumente;
 9. i) raportarea la text trebuie să fie una critică, comparându-se opinia exprimată cu puncte de vedere şi argumente proprii sau oferite de alţi autori;
 10. j) sunt apreciate consecinţele pe care le comportă textul;
 11. k) a nu se confunda analiza de text cu rezumatul acestuia.

Confruntarea elevului cu un text nu se rezumă la o simplă informare, ci presupune şi o exersare a gândirii, prin exerciţii de tip reflexiv, hermeneutic, desfăşurate individual sau in grup. Analiza de text, prin intermediul căreia are loc indeosebi surprinderea articulaţiilor gândirii unui autor, se însoţeşte cu comentariul.

Travaliul gândirii autorului studiat este supus unei reflecţii personale a elevului. A studia reflexiv un text înseamnă a aprecia fecunditatea soluţiei aduse de autorul său, forţa argumentelor, perspectivele deschise, eventual a prezenta o critică, prin care să fie evidenţiate imprecizii sau contradicţii. A critica nu înseamnă, însă, a cădea într-o atitudine pur negativă, nu înseamnă a „distruge”, ci a înţelege, adică a merge la spiritul textului şi la conţinutul lui esenţial. Adevărata critică constă in înţelegerea problemei abordate in text şi evaluarea echilibrată a importanţei răspunsului adus.

Comentariul reclamă o lectură atentă, care nu presupune o critică certăreaţă, răutăcioasă. ci o înţelegere şi clarificare a ideilor, prin raportare la contextual istoric in care au fost elaborate. Analiza şi comentariul de text nu trebuie să fie lacunare şi parţiale, dimpotrivă, se impune receptarea ansamblului global şi unitar al gândirii.

Valenţele analizei de text sunt multiple, elevii vor invăţă să identifice puncte de vedere, presupoziţii şi implicaţii, să analizeze logic, să coreleze şi caracterizeze ideile cuprinse in text, să le regândească. şi confrunte cu altele, intocmindu-şi in cele din unnă un punct de vedere personal. Elevii vor ajunge la performanţele dorite prin exerciţii de tip reflexiv, hermeneutic, desfăşurate individual sau in grup.

Metodologia formării gândirii reflexiv-productive, după cum arată Ioan Neacşu (1990), presupune din partea elevilor:

 1. a) să nu accepte necondiţionat părerile altora, fără a le analiza şi compara, fără a reflecta asupra lor;
 2. b) să raporteze cât mai des cunoştinţele şi experienţa dobândită la cerinţele cu care se confruntă;
 3. c) să valorifice experienţa altora, dar să gândească şi independent de ea, pornind de la premisele ei sau prin confruntare cu ele;
 4. d) să-şi pună singuri întrebări, căutând să cunoască cauzele diferitelor fapte, fenomene;
 5. e) să accepte argumentele raţionale ale partenerului, chiar dacă le neagă pe ale sale; să nu respingă idei noi, de anticipaţie, predicţie, cantonându-se in cele de care sunt siguri şi care au fost, într-un anume fel, verificate;
 6. f) să rezolve probleme asigurându-se de înţelegerea lor; să utilizeze tehnici de verbalizare, generalizare şi transfer al achiziţiilor făcute;
 7. g) să promoveze atitudini flexibile, stabilind alternative ale direcţiilor de rezolvare.

Îndeosebi în predarea disciplinelor aparţinând ariilor curriculare Limbă şi comunicare şi Om şi societate se recurge Ia analiza şi comentariul unor texte de referinţă pentru o anumită temă. O astfel de activitate are ca scop însuşirea unor noi cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor de ordin intelectual. Nu este vorba de o simplă asimilare a conţinutului ideatic, ci de un proces intelectual organizat şi sistematic de dezvoltare a gândirii elevilor prin confruntare cu idei, teorii, doctrine elaborate de diverşi autori. O confruntare de natură critic-reflexivă, care presupune aprecierea fecundităţii soluţiei propuse pentru problema in discuţie, forţei argumentelor utilizate, perspectivelor de abordare deschise.

[1] • Pentru Jogicieni ca 1. Pettovici, Gh. Enescu, P. Botezatu termenul „concept” este sinonim cu cel de noțiune”.

Bibliografie:

Albulescu, Ion. Pragmatica predarii-activitatea profesorului intre rutina si creativitate. Paralela 45 (2008).

Acest articol a fost publicat în Metode specifice. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s